Etusivu / Asuminen / Kaavat ja tontit / Rakennusluvat
Rakentaminen

Rakentamisen lupa-asiat ja valvonta:

RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN RUOKOLAHDEN KUNNASSA

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvat.
Hakemus on toimitettava teknisen osaston rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle.
Rakennustarkastaja on tavattavissa varmimmin toimistossaan tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-12.00.
Tarvittavia lomakkeita, hakemuksia, kaavakkeita sekä kaava- ja karttaotteita saa kunnan teknisen osaston rakennusvalvonnasta.

TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

 1. Rakennuslupahakemus kahtena kappaleena täytettynä ja hakijan allekirjoituksella varustettuna. Samaan hakemukseen merkitään kaikki rakennukset, joille lupaa samanaikaisesti haetaan.
 2. Rakennushankeilmoitus täytetään ja allekirjoitetaan jokaisesta rakennuksesta erikseen.
 3. Selvitys omistus tai hallintaoikeudesta yhtenä kappaleena.
  Yleensä lainhuutotodistus kunnan rakennusvalvonnasta tai Maanmittauslaitoksesta Lappeenrannasta puh. 029 5301125 tai kauppakirjajäljennös, mikäli lainhuutoa ei vielä ole. Kunnan varaamista tonteista varaamissopimus ja vuokratonteista vuokrasopimus.
 4. Pääpiirustukset kolmena kappaleena ilman seläkkeitä
  ( Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat )
  Pääpiirustuksiin kuuluu seuraavat piirustukset:
  • Asemapiirros 1:500.
  • Pohjapiirrokset 1:100 laaditaan kaikista eri kerroksista. Kaksiasuntoinen tai sitä pienempi rakennus voi olla mittakaavassa 1:50.
  • Leikkauspiirrokset 1:100
  • Julkisivupiirrokset 1:100 laaditaan rakennuksen kaikista julkisivuista.
  • Pääsuunnittelijan nimi ja allekirjoitus lupahakemukseen tai erillinen sitoumus. ( Asuinrakennuksen ja talviasuttavaksi rakennettavan lomarakennuksen pääsuunnittelijalla tulee olla vähintään talonrakennusteknikon koulutus sekä riittävä suunnittelukokemus ).
 5. Vastaavan työnjohtajan hakemus yhtenä kappaleena
  Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään rakennusmestarin tai korkeamman koulutuksen omaava henkilö.
 6. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä iv-laitteiden asennustöiden johtajan hakemus yhtenä kappaleena (kvv- ja iv-työnjohtaja)
  Kvv- ja iv-työnjohtajaksi hyväksytään LVI-teknikko tai korkeamman koulutuksen omaava henkilö sekä määrätyin edellytyksin vastaavan pätevyyden ja kokemuksen omaava alan ammattimies.
  Työnjohtajat on haettava ehdottomasti ennen töiden aloittamista.
 7. Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen asemakaava-alueilla.
  Asemakaava-alueen ulkopuolella suunnitelma veden hankinnasta sekä talous- ja jätevesien käsittelystä ja johtamisesta ( 1 kpl ).
 8. Naapurien kuulemiset yhtenä kappaleena.
  Lisäksi asian vireilletulosta on ilmoitettava rakennuspaikalla.
 9. Asuinrakennuksista selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista.

Muut selvitykset ja asiakirjat:

 • Tieliittymälupa, jos rakennuspaikalle tullaan kulkemaan uuden liittymän kautta yleiseltä tieltä. Tämän liittymän rakentamiselle on haettava lupa Kaakkois-Suomen ELY -keskuksesta (Salpausselänkatu 22, 1 krs, Kouvola, puh. vaihde 0295 029 000), ennen rakennusluvan hakemista.
 • Lämpötaloudellinen selvitys. Asuin- ja työpaikkarakennuksista on esitettävä selvitys lämmöneristysmääräysten mukaisten vaatimusten täyttymisestä.
 • Energiatodistus sekä –selvitys lämmitettävästä rakennuksesta.
 • Hakijan on tiedotettava rakennuslupa-asian vireilläolosta esim. pystyttämällä rakennuspaikalle kyltti, josta ilmenee rakentamisen laatu ja ajankohta.

Yleistä

Rakentamisesta ranta-alueilla määräykset ja ohjeet Saimaan alueen- ja sisäjärvialueen rantayleiskaavamääräyksissä sekä Ruokolahden kunnan rakennusjärjestyksessä. Ranta-asemakaava-alueilla noudatetaan ko. kaavan yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä.
Rantayleiskaavat määräyksineen

Yhteystiedot
Palvelusihteeri
Kirsi Hallikainen
044 4491 259
Rakentamisen toimistoasiat
Rakennustarkastaja
Timo Kapanen
044 4491 252
Rakentamisen lupa-asiat, tarkastukset
Takaisin ylös