Etusivu/Palvelulistaus
Palvelulistaus
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Oppilaanohjaus

   Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ongelmia.

 • Elinkeinot

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

 • Elintarviketuotanto

  • Lomituspalvelut

   Lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikön alueeseen kuuluvat Enonkoski, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Savonlinnan itäinen alue.

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Eläinlääkäripalvelut

   Ruokolahden kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristöviranomainen.

  • Eläinlääkäripäivystys

   Ruokolahden kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristöviranomainen.

  • Eläinsuojelu

   Ruokolahden kunnan alueella eläinsuojeluviranomaisena toimii valvontaeläinlääkäri.

  • Löytöeläinpalvelut

   Ruokolahden ja lähikuntien löytöeläimet toimitetaan Löytöeläinkoti Kaskivaaraan Rautjärven Purnujärvelle.

 • Esiopetus

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

  • Esiopetus

   Esiopetusta järjestetään Rasilassa Ruokolahden päiväkodissa, Salosaarella Vaittilan koululla sekä Virmutjoen ja Huhtasenkylän kouluilla.

  • Kouluruokailu

   Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

  • Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

   Esiopetusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa ja kolmella kyläkoululla. Ruokolahden päiväkodissa toimii kaksi esiopetusryhmää.

 • Joukkoliikenne

 • Jätehuolto

  • Jätehuollon neuvonta

   Ruokolahden kunnan jätehuollon neuvonnasta vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

  • Jätehuolto

   Ruokolahden kunnan jätehuollosta vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

  • Jätteenkuljetus

   Ruokolahden kunnan jätekuljetuksesta vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kiinteistöt

  • Kaupanvahvistus

   Kaupanvahvistuksessa vahvistetaan kiinteistön luovutus kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien ollessa läsnä.

  • Kiinteistörekisteri

   Kiinteistörekisterissä on tiedot mm. tiloista, tonteista ja yleisistä maa-alueista. Koko kunnassa rekisterin ylläpidosta vastaa maanmittauslaitos.

  • Rasitetoimitus

   Ruokolahden kunnan asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

  • Tontin lohkominen asemakaava-alueella

   Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla.

  • Tonttijako

   Asemakaavan tultua voimaan laaditaan alueella maanomistajan aloitteesta tonttijako.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ongelmia.

 • Koulutus

 • Kulttuuri

 • Lasten päivähoito

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Varhaiskasvatuksessa tapahtuva erityinen tuki toteutetaan siinä varhaiskasvatusryhmässä, johon lapsi on sijoitettu.

  • Kerhotoiminta

   Kerhoa ohjaa kunnan päivähoitaja yhteistyössä Jaakkiman seurakuntaopiston kampuksen lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa.

  • Kouluruokailu

   Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

  • Kunnallinen varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset sijoitetaan Ruokolahden päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

  • Leikkipuistot

   Leikkipuistot ovat puistojen peruspalveluita lapsille ja ne toimivat myös sosiaalisina kohtaamispaikkoja aikuisille.

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Laajennettua varhaiskasvatusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa arkipäivinä.

  • Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

   Esiopetusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa ja kolmella kyläkoululla. Ruokolahden päiväkodissa toimii kaksi esiopetusryhmää.

 • Liikenne

 • Liikunta ja urheilu

  • Leikkipuistot

   Leikkipuistot ovat puistojen peruspalveluita lapsille ja ne toimivat myös sosiaalisina kohtaamispaikkoja aikuisille.

 • Lukiokoulutus

 • Luonnonvaraiset kasvit ja eläimet

  • Eläinsuojelu

   Ruokolahden kunnan alueella eläinsuojeluviranomaisena toimii valvontaeläinlääkäri.

  • Löytöeläinpalvelut

   Ruokolahden ja lähikuntien löytöeläimet toimitetaan Löytöeläinkoti Kaskivaaraan Rautjärven Purnujärvelle.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

 • Omistusasuminen

  • Omakotitontit

   Pientalorakentamiseen soveltuvat tontit Ruokolahden kunnan eri taajamissa

 • Osaomistus- ja asumisoikeusasuminen

  • Asumisoikeusasunnot

   Vaihtoehto asunnon vuokraamiselle tai omistamiselle on asumisoikeusasuminen, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon.

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Nuohous

   Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätöksellä sallitaan Ruokolahden alueella sopia itse nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

  • Palotarkastus

   Lakisääteisen palotarkastustoiminnan Ruokolahdella hoitaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

  • Pelastustoiminta

   Etelä-Karjalan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut Etelä-Karjalan kuntien alueella.

  • Sopimuspalokunta

   Ruokolahdella sopimuspalokuntana toimii Ruokolahden VPK.

 • Perusopetus

  • 10-luokka (lisäopetus)

   Ruokolahdella ei ole tällä hetkellä 10- luokkaa.

  • Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

   Oppilaalla on tarvittaessa oikeus maksuttomiin avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Joustavan perusopetuksen tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

  • Koulukuljetus

   Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

  • Kouluruokailu

   Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

  • Maahanmuuttajien valmistava opetus

   Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteita ovat suomen kielen alkeiden opiskelu sekä yleisten koulunkäyntivalmiuksien saavuttaminen.

  • Oppilaanohjaus

   Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

  • Osa-aikainen erityisopetus

   Perusopetuksen oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

  • Perusopetus

   Ruokolahdella annetaan vuosiluokilla 1-9 opetussuunnitelma 2016 mukaista opetusta.

  • Yksilöllistetty oppimäärä

   Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti.

 • Rakentaminen

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

  • Maisematyölupa

   Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupapalvelut

   Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo ja ohjeistaa rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Ruokolahden kunnan arkistoissa säilytetään lupa-asiakirjoja, lupapäätösten yhteydessä syntyneitä liitteitä, piirustuksia ja erityissuunnitelmia.

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Jos rakentamisessa on tarve poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka kohteena ovat alle 29 -vuotiaat nuoret.

 • Tienpito

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Eläinsuojelu

   Ruokolahden kunnan alueella eläinsuojeluviranomaisena toimii valvontaeläinlääkäri.

  • Maisematyölupa

   Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupapalvelut

   Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo ja ohjeistaa rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Jos rakentamisessa on tarve poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

 • Tuotantoeläimet

  • Eläinsuojelu

   Ruokolahden kunnan alueella eläinsuojeluviranomaisena toimii valvontaeläinlääkäri.

  • Lomituspalvelut

   Lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikön alueeseen kuuluvat Enonkoski, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Savonlinnan itäinen alue.

  • Löytöeläinpalvelut

   Ruokolahden ja lähikuntien löytöeläimet toimitetaan Löytöeläinkoti Kaskivaaraan Rautjärven Purnujärvelle.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisille useissa eri toimipaikoissa kuntamme alueella.

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetusta on saatavissa kuvataiteessa.

 • Vapaa-ajan palvelut

 • Vesihuolto

  • Vesihuolto

   Ruokolahden vesilaitos on kunnallinen vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on palvella vesi- ja jätevesiverkostoon liittyneitä asiakkaitaan.

  • Vesiosuuskunta-avustukset

   Vesiosuuskunta on asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii vesihuollosta kunnan hyväksymällä alueella.

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Asuntoihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

 • Väestönsuojelu

  • Väestönsuojelu

   Ihmisiä ja omaisuutta suojataan poikkeusoloissa väestönsuojelun keinoin.

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat