Etusivu / Palvelulistaus
Palvelulistaus

Perusopetus

 • 10-luokka (lisäopetus)

  Ruokolahdella ei ole tällä hetkellä 10- luokkaa.

 • Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  Oppilaalla on tarvittaessa oikeus maksuttomiin avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

 • Joustava perusopetus (JOPO)

  Joustavan perusopetuksen tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

 • Koulukuljetus

  Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

 • Kouluruokailu

  Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

 • Maahanmuuttajien valmistava opetus

  Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteita ovat suomen kielen alkeiden opiskelu sekä yleisten koulunkäyntivalmiuksien saavuttaminen.

 • Oppilaanohjaus

  Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

 • Osa-aikainen erityisopetus

  Perusopetuksen oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

 • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

 • Perusopetus

  Ruokolahdella annetaan vuosiluokilla 1-9 opetussuunnitelma 2016 mukaista opetusta.

 • Yksilöllistetty oppimäärä

  Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti.

Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

Osaomistus- ja asumisoikeusasuminen

 • Asumisoikeusasunnot

  Vaihtoehto asunnon vuokraamiselle tai omistamiselle on asumisoikeusasuminen, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon.

Eläinlääkäripalvelut

 • Eläinlääkäripalvelut

  Ruokolahden kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristöviranomainen.

 • Eläinlääkäripäivystys

  Ruokolahden kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristöviranomainen.

 • Eläinsuojelu

  Ruokolahden kunnan alueella eläinsuojeluviranomaisena toimii valvontaeläinlääkäri.

 • Löytöeläinpalvelut

  Ruokolahden ja lähikuntien löytöeläimet toimitetaan Löytöeläinkoti Kaskivaaraan Rautjärven Purnujärvelle.

Metsä-, vesi- ja mineraalivarat

Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

 • Eläinsuojelu

  Ruokolahden kunnan alueella eläinsuojeluviranomaisena toimii valvontaeläinlääkäri.

 • Maisematyölupa

  Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

 • Purkamislupa

  Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

 • Rakennuslupapalvelut

  Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo ja ohjeistaa rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

 • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  Jos rakentamisessa on tarve poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Luonnonvaraiset kasvit ja eläimet

 • Eläinsuojelu

  Ruokolahden kunnan alueella eläinsuojeluviranomaisena toimii valvontaeläinlääkäri.

 • Löytöeläinpalvelut

  Ruokolahden ja lähikuntien löytöeläimet toimitetaan Löytöeläinkoti Kaskivaaraan Rautjärven Purnujärvelle.

Tuotantoeläimet

 • Eläinsuojelu

  Ruokolahden kunnan alueella eläinsuojeluviranomaisena toimii valvontaeläinlääkäri.

 • Lomituspalvelut

  Lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikön alueeseen kuuluvat Enonkoski, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Savonlinnan itäinen alue.

 • Löytöeläinpalvelut

  Ruokolahden ja lähikuntien löytöeläimet toimitetaan Löytöeläinkoti Kaskivaaraan Rautjärven Purnujärvelle.

Lasten päivähoito

 • Erityisvarhaiskasvatus

  Varhaiskasvatuksessa tapahtuva erityinen tuki toteutetaan siinä varhaiskasvatusryhmässä, johon lapsi on sijoitettu.

 • Kerhotoiminta

  Kerhoa ohjaa kunnan päivähoitaja yhteistyössä Jaakkiman seurakuntaopiston kampuksen lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa.

 • Kouluruokailu

  Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

 • Kunnallinen perhepäivähoito

  Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

 • Kunnallinen varhaiskasvatus

  Varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset sijoitetaan Ruokolahden päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

 • Leikkipuistot

  Leikkipuistot ovat puistojen peruspalveluita lapsille ja ne toimivat myös sosiaalisina kohtaamispaikkoja aikuisille.

 • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

  Laajennettua varhaiskasvatusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa arkipäivinä.

 • Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

  Esiopetusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa ja kolmella kyläkoululla. Ruokolahden päiväkodissa toimii kaksi esiopetusryhmää.

Esiopetus

 • Esiopetuksen oppilashuolto

  Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

 • Esiopetus

  Esiopetusta järjestetään Rasilassa Ruokolahden päiväkodissa, Salosaarella Vaittilan koululla sekä Virmutjoen ja Huhtasenkylän kouluilla.

 • Kouluruokailu

  Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

 • Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

  Esiopetusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa ja kolmella kyläkoululla. Ruokolahden päiväkodissa toimii kaksi esiopetusryhmää.

Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

 • Esiopetuksen oppilashuolto

  Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

 • Perusopetuksen oppilashuolto

  Perusopetuksen oppilashuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ongelmia.

Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

 • Etsivä nuorisotyö

  Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka kohteena ovat alle 29 -vuotiaat nuoret.

Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut

 • Etsivä nuorisotyö

  Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka kohteena ovat alle 29 -vuotiaat nuoret.

Ympäristöilmoitukset ja luvat

Joukkoliikenne

Liikenne

Jätehuolto

 • Jätehuollon neuvonta

  Ruokolahden kunnan jätehuollon neuvonnasta vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

 • Jätehuolto

  Ruokolahden kunnan jätehuollosta vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

 • Jätteenkuljetus

  Ruokolahden kunnan jätekuljetuksesta vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

 • Kansalaisopisto

  Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisille useissa eri toimipaikoissa kuntamme alueella.

 • Taiteen perusopetus

  Taiteen perusopetusta on saatavissa kuvataiteessa.

Tienpito

Kiinteistöt

 • Kaupanvahvistus

  Kaupanvahvistuksessa vahvistetaan kiinteistön luovutus kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien ollessa läsnä.

 • Kiinteistörekisteri

  Kiinteistörekisterissä on tiedot mm. tiloista, tonteista ja yleisistä maa-alueista. Koko kunnassa rekisterin ylläpidosta vastaa maanmittauslaitos.

 • Rasitetoimitus

  Ruokolahden kunnan asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

 • Tontin lohkominen asemakaava-alueella

  Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla.

 • Tonttijako

  Asemakaavan tultua voimaan laaditaan alueella maanomistajan aloitteesta tonttijako.

Kulttuuri

Koulutus

Elinkeinot

 • Korkotukilainat

  Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

Rakentaminen

 • Korkotukilainat

  Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

 • Maisematyölupa

  Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

 • Purkamislupa

  Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

 • Rakennuslupapalvelut

  Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo ja ohjeistaa rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

 • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

  Ruokolahden kunnan arkistoissa säilytetään lupa-asiakirjoja, lupapäätösten yhteydessä syntyneitä liitteitä, piirustuksia ja erityissuunnitelmia.

 • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  Jos rakentamisessa on tarve poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Vuokra-asuminen

 • Kunnan vuokra-asunnot

  Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Asuntoihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

Kansalaisvaikuttaminen

 • Kuntalaisaloite

  Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Liikunta ja urheilu

 • Leikkipuistot

  Leikkipuistot ovat puistojen peruspalveluita lapsille ja ne toimivat myös sosiaalisina kohtaamispaikkoja aikuisille.

Elintarviketuotanto

 • Lomituspalvelut

  Lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikön alueeseen kuuluvat Enonkoski, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Savonlinnan itäinen alue.

Lukiokoulutus

Korkeakoulutus

Palo- ja pelastustoiminta

 • Nuohous

  Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätöksellä sallitaan Ruokolahden alueella sopia itse nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

 • Palotarkastus

  Lakisääteisen palotarkastustoiminnan Ruokolahdella hoitaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

 • Pelastustoiminta

  Etelä-Karjalan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut Etelä-Karjalan kuntien alueella.

 • Sopimuspalokunta

  Ruokolahdella sopimuspalokuntana toimii Ruokolahden VPK.

Vapaa-ajan palvelut

Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

 • Oppilaanohjaus

  Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

 • Perusopetuksen oppilashuolto

  Perusopetuksen oppilashuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ongelmia.

Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

Vesihuolto

 • Vesihuolto

  Ruokolahden vesilaitos on kunnallinen vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on palvella vesi- ja jätevesiverkostoon liittyneitä asiakkaitaan.

 • Vesiosuuskunta-avustukset

  Vesiosuuskunta on asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii vesihuollosta kunnan hyväksymällä alueella.

Väestönsuojelu

 • Väestönsuojelu

  Ihmisiä ja omaisuutta suojataan poikkeusoloissa väestönsuojelun keinoin.

Takaisin ylös