Etusivu/Palvelut / Rakennuslupapalvelut

Rakennuslupapalvelut

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

  • Puhelinasiointi
  • Tulostettava lomake

Rakennustarkastaja

Soita +358 444491252

Rakennustarkastuksen palvelusihteeri

Soita +358 444491259

Teknisten palvelujen toimisto

Soita +358 444491356

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Lataa lomake

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta

Lomake, jolla naapurille ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.

Lataa lomake

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Lataa lomake

Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen opas

Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen opas

Lataa lomake

Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen opas venäjäksi

Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen opas venäjäksi

Lataa lomake

Lomake rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana toimimiseen

Lomake, jolla haetaan oikeutta toimia rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana.

Lataa lomake

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Lataa lomake

Maisematyölupa

Lomake, jolla voidaan hakea toimenpidelupaa ja maisematyölupaa

Lataa lomake

Pikaopas Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen suomeksi

Pikaopas Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen, 4 sivua, suomeksi

Lataa lomake

Pikaopas Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen venäjäksi

Pikaopas Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen, 4 sivua, venäjäksi

Lataa lomake

Purkuilmoitus

Purkuilmoitus

Lataa lomake

Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupalomake

Lomake jolla haetaan rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupa sekä tehdään toimenpideilmoitus.

Lataa lomake

Rakennushankeen huoneistotiedot (RH2)

Huoneistotiedot uusista- ja laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä muuttuvista asuinhuoneiston tiedoista.

Lataa lomake

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen ja palauttaa sen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lataa lomake

Rakennusjärjestyksen OAS

Rakennusjärjestyksen OAS

Lataa lomake

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Lataa lomake

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

Hakemus: suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

Lataa lomake

Tarkastusasiakirja

Tarkastusasiakirja

Lataa lomake

Palvelupisteet

Teknisten palvelujen osasto

Ruokolahden kunnan tekniset palvelut

Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kenelle ja millä ehdoin

TARVITTAVAT ASIAKIRJAT 1. Rakennuslupahakemus kahtena kappaleena täytettynä ja hakijan allekirjoituksella varustettuna. Samaan hakemukseen merkitään kaikki rakennukset, joille lupaa samanaikaisesti haetaan. 2. Rakennushankeilmoitus täytetään ja allekirjoitetaan jokaisesta rakennuksesta erikseen. 3. Selvitys omistus tai hallintaoikeudesta yhtenä kappaleena. Yleensä lainhuutotodistus kunnan rakennusvalvonnasta tai Maanmittauslaitoksesta Lappeenrannasta puh. 029 5301125 tai kauppakirjajäljennös, mikäli lainhuutoa ei vielä ole. Kunnan varaamista tonteista varaamissopimus ja vuokratonteista vuokrasopimus. 4. Pääpiirustukset kolmena kappaleena ilman seläkkeitä ( Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat ) Pääpiirustuksiin kuuluu seuraavat piirustukset: • Asemapiirros 1:500. • Pohjapiirrokset 1:100 laaditaan kaikista eri kerroksista. Kaksiasuntoinen tai sitä pienempi rakennus voi olla mittakaavassa 1:50. • Leikkauspiirrokset 1:100 • Julkisivupiirrokset 1:100 laaditaan rakennuksen kaikista julkisivuista. • Pääsuunnittelijan nimi ja allekirjoitus lupahakemukseen tai erillinen sitoumus. ( Asuinrakennuksen ja talviasuttavaksi rakennettavan lomarakennuksen pääsuunnittelijalla tulee olla vähintään talonrakennusteknikon koulutus sekä riittävä suunnittelukokemus ). 5. Vastaavan työnjohtajan hakemus yhtenä kappaleena Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään rakennusmestarin tai korkeamman koulutuksen omaava henkilö. 6. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä iv-laitteiden asennustöiden johtajan hakemus yhtenä kappaleena (kvv- ja iv-työnjohtaja) Kvv- ja iv-työnjohtajaksi hyväksytään LVI-teknikko tai korkeamman koulutuksen omaava henkilö sekä määrätyin edellytyksin vastaavan pätevyyden ja kokemuksen omaava alan ammattimies. Työnjohtajat on haettava ehdottomasti ennen töiden aloittamista. 7. Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen asemakaava-alueilla. Asemakaava-alueen ulkopuolella suunnitelma veden hankinnasta sekä talous- ja jätevesien käsittelystä ja johtamisesta ( 1 kpl ). 8. Naapurien kuulemiset yhtenä kappaleena. Lisäksi asian vireilletulosta on ilmoitettava rakennuspaikalla. 9. Asuinrakennuksista selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Toimi näin

Hakemus on toimitettava rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle. Tarvittavia lomakkeita, hakemuksia, kaavakkeita sekä kaava- ja karttaotteita saa kunnan rakennusvalvonnasta. Muut selvitykset ja asiakirjat: • Tieliittymälupa, jos rakennuspaikalle tullaan kulkemaan uuden liittymän kautta yleiseltä tieltä. Tämän liittymän rakentamiselle on haettava lupa Kaakkois-Suomen ELY -keskuksesta (Salpausselänkatu 22, 1 krs, Kouvola, puh. vaihde 0295 029 000), ennen rakennusluvan hakemista. • Lämpötaloudellinen selvitys. Asuin- ja työpaikkarakennuksista on esitettävä selvitys lämmöneristysmääräysten mukaisten vaatimusten täyttymisestä. • Energiatodistus sekä –selvitys lämmitettävästä rakennuksesta. • Hakijan on tiedotettava rakennuslupa-asian vireilläolosta esim. pystyttämällä rakennuspaikalle kyltti, josta ilmenee rakentamisen laatu ja ajankohta. Rakentamisesta ranta-alueilla määräykset ja ohjeet Saimaan alueen- ja sisäjärvialueen rantayleiskaavamääräyksissä sekä Ruokolahden kunnan rakennusjärjestyksessä. Ranta-asemakaava-alueilla noudatetaan ko. kaavan yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä.

Liittyvät palvelut

Purkamislupa

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

Katso tiedot

Maisematyölupa

Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Jos rakentamisessa on tarve poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Katso tiedot