Siirry pääsisältöön
Kaavakartta
Palvelu

Kaavoitukseen vaikuttaminen

Palvelu

Kaavoitukseen vaikuttaminen

Kunta laatii kaavoja vuosittain päivitettävän kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoituksessa on monta vaihetta aina kaavan aloituksesta sen hyväksymiseen. Eri vaiheisiin voi osallistua eri tavoin.

Perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille (§). Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmisteltaessa ja turvaa osallisille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §).

Osallistumalla voit antaa arvokasta tietoa ja näkökulmia suunnitelmiin ja siten parantaa suunnittelukohdetta ja elinympäristöä.

Olet osallinen, jos

  • kaava vaikuttaa asumiseesi, työntekoon tai muihin oloihin
  • olet kaava-alueen maanomistaja
  • edustat viranomaista tai yhteisöä, jonka toimialaa suunnittelussa käsitellään

Valmisteilla olevien kaavojen aineistot ovat esillä kunnan nettisivuilla: Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat. Kaavojen vireille tulosta ja nähtäville asettamisesta tiedotetaan kunnan nettisivulla paikallisessa lehdessä.

Asioi tästä

Toimintaohje

Voit vaikuttaa kaavaprosessin useassa eri vaiheessa. Vireilletulo ja kaavaluonnosvaiheessa on mahdollista jättää mielipiteitä kirjallisesti ja suullisesti, ja ehdotusvaiheessa muistutuksin.

Voit osallistua kaavoituksiin seuraavilla tavoilla:

Mielipide (MRL 62 § || MRA 30 §)

  • Osallisella on mahdollisuus esittää kaavan valmistelijalle suullinen tai kirjallinen mielipiteensä vireillä olevasta kaavasta. Mielipiteen voi esittää alustavasta kaavaluonnoksesta tai luonnoksesta
  • Mielipide on paras jättää kirjallisena sen vuoksi, että siten se varmimmin menee myös päätöksentekijöiden tietoon. Mielipidekyselylomake lähetetään osallisille kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukana. Mielipiteen voi ilmaista myös vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostilla suoraan kaavan valmistelijalle.

Muistutus (MRL 65 § || MRA 27 §)

  • Mikäli nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa on jotakin huomauttamista voi osallinen tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus tulee toimittaa kunnan tekniseen toimeen ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Muutoksenhaku, valitus (MRL 188-191 §§ || KuntaL 90 §)

  • Kaava-asioissa muutoksenhakukeino on kunnallisvalitus, joka tehdään 30 vrk:n kuluessa hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
  • Kunnallisvalituksen perusteina voi olla päätös, joka on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
  • Valitusoikeus on asianosaisella sekä kunnan jäsenellä. Kunnan jäsen (KuntaL 3 §) on kunnan asukas, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa sekä se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa. Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen kaava välittömästi vaikuttaa.

Kunnallisvalituksen tehnyt voi hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen saatuaan tehdä jatkovalituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Asemakaavasta ei saa valittaa KHO:een mikäli alueen pääasiallinen käyttö on ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.

Muutoksenhaku käsittää myös oikaisuvaatimuksen.

Jätä mielipide tai muistutus osoitteeseen kirjaamo@ruokolahti.fi tai Toritie 6A, 56100 Ruokolahti.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

Maankäyttö- ja rakennusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132