Siirry pääsisältöön
Kaavakartta
Palvelu

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

Palvelu

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa esitetään maakunnan yhdysrakenteen ja alueiden käytön perusratkaisut esim. 10-20 vuoden aikavälillä. Kaavan laatijana toimii maakunnan liitto ja kaavan hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin.

Maakuntakaava on osa suomalaista hierarkkista kaavoitusjärjestelmää, ja maakuntakaava ohjaa kunnassa tehtävää tarkempaa yleis- ja asemakaavoitusta.

Etelä-Karjalan maakuntaliitto

Voimassa oleva maakuntakaava on Etelä-Karjalan maakuntaliiton hyväksymä 9.6.2010 ja ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011.

Etelä-Karjalan maakuntaliiton valtuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan 19.10.2015.

Toimintaohje

Etelä-Karjalan maakuntakaavojen aineistot ovat käytettävissä sähköisenä Etelä-Karjalan maakuntaliiton sivuilla.

Jos haluat osallistua maakuntakaavoitukseen, saat ohjeet maakunnan liitolta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin maakuntakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua maakunnan kaavoitusprosessiin.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan alueita, joiden kehittäminen katsotaan eri syistä tarpeelliseksi.

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä eli maakunnan liitto, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132