Siirry pääsisältöön
Palvelu

Maastoliikennelain mukainen erityislupa

Palvelu

Maastoliikennelain mukainen erityislupa

Henkilö, jonka liikuntakyky on rajoittunut iän, vamman tai sairauden vuoksi, voi hakea maastoliikennelain 28§:n mukaista erityislupaa moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämiseen maastossa.

Henkilö, joka on maastoliikennelain 4§:n mukaan vaikeasti liikuntavammainen, ei tarvitse erityislupaa. Lupaa ei tarvitse myöskään hänen seurassaan saattajana liikkuva henkilö.

Hakemus voi koskea väliaikaista tai pysyvää tarvetta.

Hae erityislupaa siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueelle lupaa haet.

Ehdot ja kriteerit

Erityislupa voidaan myöntää henkilölle, jonka liikuntakyky on rajoittunut iän, vamman tai sairauden vuoksi. Henkilö, joka on maastoliikennelain 4§:n mukaan vaikeasti liikuntavammainen, ei tarvitse erityislupaa. Lupaa ei tarvitse myöskään hänen seurassaan saattajana liikkuva henkilö.

Erityislupa voidaan myöntää liikkumiseen kotikunnassa, loma-asuntokunnassa tai muulla perustellulla alueella esim. marjastuksen, kalastuksen tai metsästyksen harrastamista varten.

Erityislupia myönnetään pääsääntöisesti valtion maalle eli Metsähallituksen hallinnoimille metsätalous- ja joutomaille tai rajoitetusti erämaa-alueille, luonnonsuojelualueille ja valtion retkeilyalueille. Siellä, missä ei ole laajoja valtionmaa-alueita, mahdollisia alueita ovat kuntien laajat metsä-alueet ja ulkoilualueet (ei ulkoilureitit) sekä mahdollisesti yhteismetsien laajat metsäalueet. Myös yksittäisten maanomistajien maille, esim. metsästysseuran käytössä olevalle alueelle, voi hakea erityislupaa. Selvitä tällöin maanomistajan ja tiekunnan suostumus lupaan ennen luvan hakemista ELY-keskukselta.

Hakemuksen liitteiksi tarvitset: • alle 3 kuukautta vanhan lääkärinlausunnon, jossa mainitaan haittaluokitus • karttakopion (1:50 000 tai 1:100 000), johon on merkitty maastoliikkumisen rajat ja ajoreitti koordinaatteineen

Toimintaohje

Hanki hakemuksen liitteiksi: • alle 3 kuukautta vanha lääkärinlausunto, jossa mainitaan haittaluokitus • karttakopio (1:50 000 tai 1:100 000), johon on merkitty maastoliikkumisen rajat ja ajoreitti koordinaatteineen • maanomistajan ja tiekunnan suostumus lupaan, mikäli lupaa haetaan yksityisessä omistuksessa olevalle alueelle.

Jos sinulla on Suomen Riistakeskuksen lupa metsästysaseen kuljettamiseen maastoajoneuvossa, liitä hakemukseen kopio luvasta.

Täytä ja allekirjoita hakemuslomake.

Lähetä lomake ja sen liitteet sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka toimialueelle erityislupaa haet. Voit lähettää hakemuksen ja liitteet kirjaamoon postitse taikka sähköisesti ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteinä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maastoliikennelaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951710?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=maastoliikennelaki