Siirry pääsisältöön
Socom-logo
Palvelu

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut

Palvelu

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamies palvelee kaikissa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  1. neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa
  3. avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  4. tiedottaa potilaan oikeuksista
  5. toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana. Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa. Potilasasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Palvelun Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle tuottaa Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy.​

Asioi tästä

Toimintaohje

Ota yhteyttä potilasasiamieheen puhelimitse. Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän myös neuvoo, miten potilas voi hakea korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20potilaan%20asemasta

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785