Siirry pääsisältöön
Socom-logo
Palvelu

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan palvelut

Palvelu

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan palvelut

Sosiaali- ja potilasasiavastaava palvelee kaikissa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on

  1. neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa, ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiavastaava on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiavastaavan tehtävä on neuvoa antava. Sosiaaliasiavastaava ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiavastaava voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Potilasasiavastaavan tehtävänä on

  1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa
  3. avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  4. tiedottaa potilaan oikeuksista
  5. toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiavastaava on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana. Potilasasiavastaavan tehtävä on neuvoa antava. Potilasasiavastaava ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiavastaavalla ei ole päätäntävaltaa. Potilasasiavastaava voi toimia asiakkaan ja työntekijän välihenkilönä ongelmatilanteissa.

Palvelun Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle tuottaa Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy.​

Asioi tästä

Toimintaohje

Ota yhteyttä potilasasiavastaavaan puhelimitse. Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän myös neuvoo, miten potilas voi hakea korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20potilaan%20asemasta

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785