Siirry pääsisältöön
Rakennuspiirustus
Palvelu

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Palvelu

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamislupa tarvitaan, kun

 • halutaan poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta
 • halutaan poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista
 • halutaan poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta
 • halutaan poiketa kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta
 • rakennetaan ranta-alueelle ilman asemakaavaa

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu/poikkeamislupa edellyttää, että rakentaminen:

 • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
 • on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

Luvat valmistelee kunnan tekninen toimisto ja päätöksen tekee kunnanhallitus.

Poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan lainvoimaisuutta

Toimintaohje

Hakemukseen tarvittavat yleisimmät liitteet ovat:

 • suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä koskeva hakulomake
 • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
 • selvitys rakennuksen soveltuvuudesta ympäristöön ja muut selvitykset sekä luvat
 • karttaote/kaavaote tai ympäristökartta
 • asemapiirros (1:500) sekä riittävät muut piirustukset päätöksen tekemiseen
 • naapuritiedotukset, -kuulemiset tai suostumukset
 • rakennuspaikan vesihuolto ja jätevesien käsittelysuunnitelma ja jätehuolto

Hakemuksessa on esitettävä arvio rakennushankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Hakemukseen tulee myös esittää erityiset syyt jokaiseen poikkeamiseen. Perustelut voi liittää erillisenä asiakirjana.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ruokolahti.fi

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132