Siirry pääsisältöön
Näkymä Saimaalle puiden takaa

Kaavoitusprosessi ja vaikuttaminen

Kaavoitus vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään merkittävästi. Ei ole kenellekään yhdentekevää, onko kodin vieressä viheralue, tehdas tai valtatie, tai mitä omalle tontille saa rakentaa. Kaavoitus vaikuttaa siihenkin, missä käyttämämme palvelut sijaitsevat. Onko lähin kauppasi kävely- tai pyörämatkan päässä, vai ovatko kaikki palvelut siirtyneet valtatien varressa olevaan kauppakeskukseen, johon pääsee vain omalla autolla? Kaikella tällä on suuri merkitys paitsi yksilön, myös  kestävän kehityksen kannalta. Siksi on tärkeää, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen.

Lainsäädäntö edellyttää, että kaikilla niillä henkilöillä, joita kaavoitusratkaisut koskevat, on mahdollisuus vaikuttaa kaavaan. Yksittäinen kuntalainen voi esimerkiksi tehdä aloitteen kaavan laatimiseen tai sen muuttamiseen. Kaavan vireillepanon yhteydessä asiasta tiedotetaan, ja asianosaisten näkemyksiä kuullaan. Kaavojen laatimisesta huolehtivat joko kunnalliset kaavoitusviranomaiset tai asiaan erikoitunut yritys. Vaikutusmahdollisuuksia on myös tässä laatimisvaiheessa, sillä kaavan laatijoilla on tavoitteena tehdä toimiva kaava, joka voidaan viimeisessä hyväksymisvaiheessa hyväksyä. Varsinaista hyväksymistä ennen kaavaehdotuksen on kuitenkin ollut oltava kaikkien halukkaiden nähtävänä. Tämän ns. ehdotusvaiheen aikana ehdotuksesta voidaan jättää kirjallisia muistutuksia, jotka kaavan hyväksymisestä vastaavien kunnallisten päättäjien on otettava huomioon. Kuntatason kaavan hyväksyy lopulta kunnan- tai kaupunginvaltuusto.

Tavallinen kuntalainen voi siis vaikuttaa kaavaan seuraamalla kunnan kaavoitustyötä lehdistä, kunnan verkkosivuilta tai kunnan ilmoitustauluilta. Yksittäinen  henkilö voi tehdä ehdotuksia ja muistutuksia, mutta usein vaikutus voi olla voimakkaampi, jos niitä laativat yhteisöt tai yhdistykset. Kotikunnassasikin on varmasti useita kylä-, kotiseutu- tai kaupunginosayhdistyksiä, jotka seuraavat kaavoitusta. Luonnonsuojeluyhdistykset ovat kaavoituksen suhteen usein hyvin aktiivisia. Halutessasi vaikuttaa asioihin, voit vaikka hakeutua tällaisten järjestöjen toimintaan mukaan. Koska päätökset tehdään poliittisissa elimissä, tehokkain tapa vaikuttaa on osallistua kunnallispolitiikkaan. Yhdyskuntasuunnittelu on tärkeä osa kaikkien valtakunnallisesti merkittävien puolueiden ohjelmaa.

Vireilletulo || MRL 63 §

  • Kunta, yritys, maanomistaja tai asukas tekee aloitteen kaavan laatimiseksi. 
  • Kunnanhallitus päättää kaavoitustyön aloittamisesta eli kaava tulee vireille, jos kunta katsoo muutoksen tarkoituksenmukaiseksi asunto-, elinkeinopoliittisista tai muista syistä.
  • Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), jossa kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.
  • Kaavan vireilletulo ilmoitetaan ja OAS asetetaan julkisesti nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle sekä verkkosivuille.

Osallistu ja vaikuta! Osalliset voivat jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä.


Kaavaluonnosvaihe || MRL 62 § & MRA 30 §

  • Kaavan sisältöä valmistellaan laatimalla selvityksiä ja luonnoksia sekä tutkimalla luonnosten vaikutuksia. Luonnosvaiheessa käsitellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä luodaan erilaisia kaavaratkaisuvaihtoehtoja.
  • Järjestetään tarpeellinen määrä yleisötilaisuuksia ja muita osallistumismahdollisuuksia.
  • Lopputuloksena syntyy kaavaluonnos, jonka hyväksyy kunnanhallitus. Kaavaluonnoksia saattaa olla useampi.
  • Kaavaluonnokset laitetaan nähtäville kommentointia ja viranomaisten lausuntoja varten. Lisäksi nähtävillä saattaa olla muuta materiaali, kuten selvityksiä, määräyksiä ja havainnekuvia.

Osallistu ja vaikuta! Osallistua voi kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana kirjallisesti tai suullisesti. Osallistujien mielipiteitä kuullaan koskien kaavan tavoitteita, selvitystöitä ja kaavan luonnosta.

 
Ehdotusvaihe || MRL 65 § & MRA 27 §

  • Valmisteluaineiston pohjalta laaditaan kaavaehdotus sekä kaavaselostus ja mahdolliset lisäselvitykset.
  • Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, joka asetetaan julkisesti nähtäville yleensä kuukaudeksi.
  • Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus ehdotuksen esittelemiseksi.
  • Mikäli kommentit ja lausunnot aiheuttavat kaavaan isoja muutoksia, ehdotus voidaan laittaa uudelleen nähtäville (MRA 32§).

Osallistu ja vaikuta! Osallistuminen tapahtuu kirjallisilla muistutuksilla tai lausunnoilla kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana. Osallisia kuullaan koskien kaavaehdotusta ja kaavan selostusta.

 
Hyväksymisvaihe || MRL 52 § & 67 §

  • Kaavaehdotukseen tehdään muistutusten edellyttämät korjaukset.
  • Kaavaehdotuksen hyväksyy kunnanvaltuusto ja siitä kuulutetaan asianmukaisesti.
  • Kun kaava on hyväksytty, ei sen sisältöön voi enää vaikuttaa muutoin kuin valittamalla 30 päivän kuluessa kuulutuksesta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen mahdollisesta virheestä kaavoitusprosessin aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi tehdä kunnalle oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.
 
Kaavan voimaantulo || MRA 93 §

  • Jos kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, saa kaava lainvoiman noin 1,5–2 kuukautta hyväksymispäätöksestä ja siitä kuulutetaan asianmukaisesti.
  • Rakennuslupa voidaan myöntää kaavan tultua lainvoimaiseksi ja kaavoitetun alueen toteuttaminen voidaan aloittaa.
  • Voimassa olevat kaavat ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla.

Etelä-Karjalan liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Maakuntakaavan päivitys koskee Etelä-Karjalassa voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Etelä-Karjalan maakunnan aluetta. Kaavasta käytetään nimeä Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava 2040 -projektin yleisimpiä tavoitteita on päivittää nykyiset maakuntakaavat (2011 & 2015) vastaamaan nykypäivän tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita, jotta lopputulokseksi saataisiin yksi kokonaismaakuntakaava. Tarkoituksena on huomioida tomintaympäristössä ja maakunnan kehittämisessä tapahtuvat muutokset ja tulevaisuuden tarpeet aina vuoteen 2040 saakka. Samalla yhteensovitetaan maakunnan kehittämisen ja suunnittelun painopisteet sekä vahvistetaan maakuntakaavan strategisuutta, ja huomioidaan meneillä oleva maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavotteiden uudistustyö- erityisesti kaavan aikataulu.

Lisää aiheesta voi lukea maakuntaliiton sivuilta ⇦