Siirry pääsisältöön

Kaavoituss

Kunnan kaavoitustoimen tavoitteena on luonnonvaroja ja ympäristöä arvostava maankäytön suunnittelu siten, että tuloksena on turvallinen, terveellinen, viihtyisä, toimiva ja omaleimainen Ruokolahti. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • pitää yllä arvokkaat monipuoliset luontosuhteet
  • säilyttää kunnan rakennetussa ympäristössä näkyvä pitkä historia
  • luoda viihtyisä ja turvallinen elinympäristö, jossa kaikenikäisten ruokolahtelaisten on hyvä elää ja toimia
  • turvata kuntalaisten osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoitustaulua, ilmoituksia paikallislehdistä sekä kunnan verkkosivuja. Ajankohtaisia kaavahankkeita ja kaavatilannetta esitellään vuosittain julkaistavissa kaavoituskatsauksissa.

Lisää tietoa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta löytyy muun muassa ympäristöhallinnon sivuilta.

Ruokolahden kunnan kaavoituskatsaus 2023
 
Maakuntakaava

Etelä-Karjalan maakuntakaavan laatimisesta vastaa Etelä-Karjalan maakuntaliitto. Maakuntakaavaan voit tutustua maakuntaliiton verkkosivuilta.

Vireillä olevat kaavamuutokset


Pappilanlahden kaavamuutos
⇒ ehdotusvaihe 28.9. - 29.10.2023

Kuulutus 28.9.2023                             Päivitetty OAS

Kaavaehdotus                                            Selostus

 


Virastotien alueen kaavamuutos
⇒ ehdotusvaihe 8.6. - 7.7.2023

Kaavaehdotus                                Selostus

Päivitetty OAS           

              


Särkijärven aurinkovoimala osayleiskaava
⇒ OAS

  OAS 26.10.2023

 


Paloaseman kaavamuutos
⇒ OAS nähtävilläolo

Kuulutus 21.12.2023       

OAS 

Yleiskaavat


Yleiskaavan tehtävänä on ohjata kunnan maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja pitkäjänteisesti. Se voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Yleiskaava voi koskea koko kunnan tai vaihtoehtoisesti vain osaa siitä, jolloin nimitykset ovat vastaavasti yleiskaava tai osayleiskaava. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan ohjatakseen laajemman alueen rakennetta ja toimintojen yhteensovittamista. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Ruokolahden kunnan alueella on voimassa Keskustaajaman osayleiskaava. Ruokolahden vesistöjen rannoille on laadittu oikeusvaikutteiset rantayleiskaavat; Saimaa, Sisäjärvet ja Mietinsaaren rantayleiskaavat.

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                                    Kaavakartat

  • Kaavaselostus Saimaa 2018                                                                                                                                                        Pohjoisosa (1)
  • Kaavamääräykset Saimaa 2018 muutos                                                                                                                         Itäosa (3)

  • Kaavamääräysyhdistelmä Saimaa                                                                                                                                        Länsiosa (2)
  • Kaavamääräykset Saimaa 2009

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                                    Kaavakartat

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                    Kaavakartat

  • Kaavamääräykset                                                                                                                                                            Yleiskaavakartta
                                                                                                                                                                                                              Kasvitarhan alueen osayleiskaava, kv. 24.9.2012 § 35

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                    Kaavakartat

   Valkinhovin rantayleiskaava_kv. 5.5.2014 § 20


Asemakaavat


Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Kaavoitusosasto ohjaa ranta-asemakaavan laatimista. Uuden asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, vähäisen muutoksen voi hyväksyä kunnanhallitus tai lautakunta.

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                                    Kaavakartat

  • Huhtasenkylän kaavamerkinnät- ja määräykset                                                                                                  Huhtasenkylä pohjoispuoli
                                                                                                                                                                                                                                   Huhtasenkylä eteläpuoli

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                                    Kaavakartat

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                                    Kaavakartat

  • Kaavamerkinnät ja -määräykset                                                                                                                                           Rasilan pohjoispuoli
                                                                                                                                                                                                                                   Ukonsalmi ja Rasilan eteläpuoli
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                   Käringin alue

                                                                                                                                                                                                                                   Salosaaren pohjoispuoli
                                                                                                                                                                                                                                   Salosaaren eteläpuoli
Asemakaavakartta
Asemakaavakartta Huhtasenkylä
Asemakaavakartta Rasila


Ranta-asemakaavat


Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen ohjaamiseksi ranta-alueella. Vesistön rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä; poikkeamislupien määrä onkin viime vuosina kääntynyt laskuun.

Muista kaavoista poiketen ranta-asemakaavasta ehdotuksen voi laatia myös maanomistaja. Ruokolahden kunnan alueella on voimassa yhteensä 22 maanomistajien laadituttamaa ranta-asemakaavaa.

Vinkki rantarakentajalle

Ennen kuin ryhdyt kaupantekoon, ota selvää haluamasi tontin kaavallisesta tilanteesta ja kaavan sisällöstä. Helpoimmin rakentamaan pääsee kaavoitetuilla alueilla, joilla on vapaita tontteja ja alueen maanomistajat ovat halukkaita niitä myymään. Jos kuitenkin päädyt hankkimaan tontin kaavattomalta alueelta, on hyvä tehdä ensin kaupasta esisopimus, koska hanke tarvitsee poikkeamisen. Lopullinen kauppa tehdään tällöin vasta, kun tarvittava lupa poikkeamiseen on saatu.

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                                    Kaavakartat

  • Kaavamerkinnät ja -määräykset                                                                                                                                           Kaavakartta

      Kaavaselostukset ja -määräykset                                                                                                    Kaavakartat

         Yhdistelmäkartta
         RA 1 Liudunlahti
         RA 2 Rapalahti
         RA 3 Mustalahti
         RA 5 Ristiniemi

Kaavakartat

Ranta-asemakaavakartta
Ranta-asemakaavakartta Lomakekäle
Ranta-asemakaavakartta Valkinhovi

Kaavoitusprosessi ja vaikuttaminen

Kaavaprosesseihin on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipiteitä ja muistutuksia tai osallistumalla hankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin.

Lue lisää
Saimaata puiden takaa