Siirry pääsisältöön
Kaksi pyöräilijää

Tiet, liikenne ja satama

Yleiset tiet


Väyläviraston tehtävänä on huolehtia yleisistä teistä. Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä ja kunnossapidosta. Lisäksi Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Valtion maanteitä on yhteensä 78 000 km.

Lisätietoja tieverkkoon liittyen osoitteessa https://vayla.fi/tieverkko.

Anna palautetta tien kunnosta tai hoidosta Palauteväylän (liikenteen asiakaspalvelu) kautta osoitteessa https://liikenne.palautevayla.fi.

Mikäli havaitset liikennettä vaarantavan ongelman tiellä, soita Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (24 h/vrk).

Kaavatiet


Kunta vastaa rakennuskaava-alueen kaduista, kevyenliikenteen väylistä ja tievalaistuksesta. Valaistuksella pyritään parantamaan turvallisuutta, lisäämään viihtyvyyttä ja monipuolistamaan yleisten alueiden käyttöä.

Asemakaava-alueilla sijaitsevien kaavateiden ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kunnan tehtäviin. Ruokolahden kunnassa on noin 58 km rakennuskaavateitä. Tieverkoston kunnossapidosta ja rakennuttamisesta huolehtii teknisten palvelujen lautakunta.

Yksityistiet


Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon. Yksityistietä täytyy pitää käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa hoito- tai perusparannustöillä kaikkina vuodenaikoina. Yksityistieasioista säädetään 1.1.2019 voimaan tulleessa yksityistielaissa.

Tieasioiden hoitaminen helpottuu, jos tieosakkaat järjestäytyvät ja muodostavat tiekunnan. Tiekunnan perustaminen tulee olla tieosakkaiden yksimielinen päätös joka sen jälkeen ilmoitetaan Maanmittauslaitokselle.

Yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tiekunnat. Tien hoitoon liittyvät asiat käsitellään tiekunnan kokouksissa jonka jälkeen hoitokunta hoitaa käytännön asioista. Jos yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa (järjestäytymätön), ylläpitovastuu on tien osakkailla jotka sopivat asioista keskenään joko suullisesti tai kirjallisesti. Mahdollisesti kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista vastaa tiekunta.

Yksityistieasioista säädetään 1.1.2019 voimaanastuneessa yksityistielaissa. Uusi yksityistielaki on lisännyt tiekuntien omaa ratkaisuvaltaa mm. teiden perustamiseen, yhdistämiseen, jakamiseen ja lakkauttamiseen liittyvissä asioissa. Järjestäytymättömälle tielle voidaan perustaa tiekunta joko yksityistietoimituksella tai osakkaiden omassa perustamiskokouksessa. Yksinkertaisimmillaan tiekunta syntyy Maanmittauslaitokselle tehdyllä ilmoituksella tiekunnan perustamisesta.

Maanmittauslaitos ylläpitää yksityistierekisteriä. Tiekunnilla on velvollisuus ilmoittaa tiekunnan ja sen yhteyshenkilön ajantasaiset yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin, mikä tehdään sähköisellä lomakkeella. Lisäksi tiekunnan on ilmoitettava yksityistietä koskevat tiedot Digiroad:iin.

* Hox! Uuden lain voimaantulon myötä tielautakuntien tehtävät siirtyivät vuoden 2019 lopussa maanmittauslaitokselle ja maaoikeudelle. Ruokolahden kunta ei käsittele eikä ota kantaa kiistatilanteissa.

Maanmittauslaitoksen sähköinen lomake || Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä (Digiroad)


Suomen tieyhdistyksen neuvontapuhelin auttaa vastaamaan yksityistieasioihin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli kysymyksesi koskee kunnanavustuksia, olethan yhteydessä kunnan maanmittausinsinööriin. 

Suomen Tieyhdistys Ry
Puhelinneuvonta ei-jäsenille 0200 345 20 (0,92 €/min + pvm)
Puhelimitse neuvontaa saa arkisin klo 9-18.

Kaikille rakennetuille kiinteistöille on lähiosoite, tien nimi ja numero sekä tarvittaessa lisäksi kirjain. Tiennimiviitan asettaminen on tiekunnan tai tieosakkaiden vastuulla. Osoitenumeron maastoon merkitseminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Mikäli kiinteistön pihatie on pitkä ja haarautuva, kannattaa kiinteistön omistajan merkitä opastenumero näkyviin tien haarakohtiin mahdollisten hälytystehtävien helpottamiseksi.

Mikäli kiinteistösi osoite on hukkunut tai ei ole muusta syystä tiedossa, osoitetta voi tiedustella kunnan maanmittausinsinööriltä sähköisesti tai puhelimitse. Etsithän valmiiksi kyseessä olevan kiinteistön kiinteistötunnuksen, jotta asian käsittely olisi sujuvampaa. Kiinteistön osoitteita ja kiinteistötunnuksia voi tarkistella Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelusta. Numerot ja tunnukset saa esille laittamalla karttatasosta taustakartan näkyviin.

Tieliikennelaki on voimassa myös yksityisteillä. Pysyvän liikenteenohjauslaitteen, kuten mm. nopeusrajoituksen tai puomin asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus. Tiekunta vastaa liikenneohjauslaitteiden hakemisesta ja asentamisesta itse kunnan suostumuksen saatuaan. Huomioithan, mikäli valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisen tien kunnossapidossa, tien käyttöä ei saa kieltää.

 

Liikenneohjauslaitteen hakemiseen tarvitset:

   • Vapaamuotoinen anomus
   • Pöytäkirjaote tiekunnan kokouksesta, jossa tiekunta on päättänyt anoa liikenneohjauslaitetta
   • Liikenteenohjauslaitteet, joille suostumusta anotaan
   • Karttaliite, mihin on merkattu ohjauslaitteiden tulevat sijainnit

Anomukset voi jättää sähköisesti tai kirjeitse:

Tekniset palvelut/yksityistieasiat                                                                                                Kristiina Korhonen, maanmittausinsinööri
Toritie 6A, 56100 Ruokolahti                                                                                                            s-posti kristiina.korhonen@ruokolahti.fi 

Yksityistieavustukset

Ruokolahden kunta avustaa kunnanvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa yksityistielain kriteerit täyttäviä tiekuntia. Kunnossapitoavustushakemukset lähetetään kirjeitse aikaisempina vuosina avustusta hakeneille tiekunnille, mitkä tulee palauttaa 15.8 mennessä kunnan teknisten palveluiden toimipisteelle joko kirjeitse tai sähköisesti. Yksityistieavustuksen hakuajankohdasta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä ja nettisivuillamme. 

Kunnossapitoavustuksen piiriin kuuluvan tiekunnan edellytyksiä ovat:

   • Tielle on perustettu tiekunta, joka on perinyt tieyksikkömaksuja maksatusajanjakson aikana. Tiekunta pitää tiekunnan kokouksia vähintään kahden vuoden välein.
   • Tien pituus on vähintään 500 m. Tiellä pitää olla vähintään yksi vakituisesti asuttu talous (kirjoilla ko. tien alueella). 
   • Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset maan­mit­taus­lai­tok­sen yksityistierekisterissä, sekä Väyläviraston kansallisessa tie- ja ka­tu­ver­kon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Huomioithan, että:

   • Avustusta maksetaan Ruokolahden kunnan alueella olevasta tien osasta.
   • Avustukset maksetaan edeltävänä kalenterivuonna toteutuneiden kunnossapitokustannusten mukaan. Avustusta ei makseta yli 800 €/km ylittävältä kustannusosuudelta.
   • Avustuksen suuruus on maksuluokasta riippuen max. 54 % / 64 % / 74 %. 
   • Avustukset maksetaan tiekunnille hyväksyttyjen menotositteiden perusteella. Hallintokulut eivät kuulu avustusten piiriin.
   • Tiekunnan tulee toimittaa pyydettäessä kirjanpito- ja tilipäätöstiedot toteutuneista kustannuksista elokuun 22. päivään mennessä.
   • Avustuksia maksetaan kulloinkin käytettävissä olevien kunnanvaltuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Tarvittaessa rahojen riittävyys varmistetaan laskemalla kustannuskattoa ja avustusprosenttia.

* Hox! Mikäli valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisen tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

 

 

Perusparannusavustukset

Tiekunnat voivat nyt hakea valtionavustusta yksityisteidensä perusparannuksiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Nyt kannattaa aktivoitua, sillä avustusrahaa on tällä hetkellä hyvin tarjolla. Avustus on yleensä 50 prosenttia hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista. Tietyissä tapauksissa, kuten siltahankkeissa, tuen suuruus voi kuitenkin olla jopa 75 prosenttia. Kunta avustaa normaalihankkeissa 30 % määrärahojen puitteissa, joten tiekunnille jää yleensä maksettavaksi vain loput 20 %.

 
Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Lue lisää Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta:

Avustusprosentit tulevat tavanomaisissa parantamiskohteissa olemaan ELY 70% / kunta 20% / tiekunta 10%. 

 

Avustus haetaan Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, joka hyväksyy tien parannussuunnitelman ja kustannusarvion. Valtionavustusta voi hakea ympärivuotisesti.  Valtio avustaa myös yksityistien kiireellisen korjaustarpeen tapauksissa. Lisätietoa valtionavustuksista löydät täältä


Kunnan osallisuuden perusparannushankkeisiin vaatii, että:

   • Avustettavalla tiekunnalla on pysyvää asutusta kyseisen tien varrella ja tiekunta ottaa vastaan ELY-keskuksen myöntämän perusparannusavustuksen.
   • Hankkeesta tulee tehdä ennakkoilmoitus kunnalle kun tiekunnat hakevat valtionavustusta. Ennakkoilmoitus on jätettävä teknisten palveluiden osastolle viimeistään hankkeen aloitusvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä. Kustannusarvio ja aikataulu tulee liittää mukaan.
   • Tiekunnan osuus perusparannushankkeesta on vähintään 10 % valtion hyväksymästä kustannusarviosta.
   • Tiekunta lähettää kopion ELY-keskuksen myönteisestä avustuspäätöksestä tekniselle toimistolle.

Huomioithan, että:

   • Kunnan avustusprosentti ei ole missään tapauksessa suurempi kuin valtion hyväksymä avustusprosentti.
   • Perusparannusavustus päätetään hakijan esittämän kustannusarvion ja -suunnitelman perusteella. Jos kustannusarvio ylittyy, avustussumma ei kasva yli päätetyn avustussumman. Kustannusarvion alittuessa avustus pienenee vastaamaan kustannuksia päätöksen mukaisen avustusprosentin mukaan.
   • Maksatus tapahtuu ELY-keskuksen suorittamien maksuerien jälkeen. Tiekunnan tulee toimittaa kopio ELY-keskuksen maksuilmoituksesta tekniselle osastolle viipymättä. Avustussuuruus on aina verrannollinen ELY-keskuksen maksuosuuden kanssa, ja se maksetaan  tiekunnan ilmoittamalle tilille.

   • Avustusperusteet eivät koske jääteitä, losseja tai lauttoja. 


Lue lisää avustuksista ja hakemisesta ⇨ täältä