Siirry pääsisältöön
Rakennuspiirustus

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii, että rakentaminen suoritetaan turvallisesti, kestävästi ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon ohjeistukset, määräykset ja hyvät toimintatavat.

Rakennusvalvonnassa selvitetään rakennushankkeiden luvanvaraisuus ja käsitellään rakentamiseen, purkamiseen ja maisemaa muuttaviin töihin tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Mikäli suunnittelet rakentamista, korjaamista tai muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rakennusvalvonnan tehtäviä ovat:

 • rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien sekä maisematyölupien käsittely ja valvonta
 • jatkuva rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon hoidon valvonta
 • lausunnot ja kannanotot rakennuslain mukaisiin rakennuskaava-, suunnittelutarve- ja poikkeuslupa-asioihin
 • rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito

Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi kunnan rakennusjärjestys. Tutustu rakennusjärjestykseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2018.

Hox! Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen lupakäsittelyyn. Rakentamisen lupia haetaan Lupapiste-palvelusta. Paperisten hakemusten käsittely on rakennusvalvontataksan mukaisesti maksullista.

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Samalla hakemuksella
ei voida hakea lupaa useammalle toimenpiteelle. Jokainen rakennushanke tai toimenpide tulee hakea omalla hakemuksellaan. Palvelun kautta voi jättää myös neuvontapyyntöjä tulevista projekteista.

Luvanhakijan tulee rekisteröityä palveluun ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jatkossa palveluun voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja vapaavalintaisella salasanalla. Kaikkien tontin tai rakennuspaikan omistajien on kirjauduttava haettavalle luvalle.

Lupapisteen käyttö alkaa ilmoittamalla kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit kutsua mukaan tarpeelliset tahot "Osapuolet"-välilehdestä. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana. Voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta Lupapisteen "Keskustelu"-ikkunan kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu ohjaa yhteydenottosi automaattisesti oikealle viranomaiselle.

Palvelun käyttöön löytyy selkeät ohjeet: Lupapisteen käyttöohjeet || Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Lupapistepalvelu on avoinna 24/7.

Rakennuslupapalvelut

Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti Lupapiste -palvelun kautta. Voit tutustua kunnan tarjoamiin palveluihin ja perehtyä tarvittaviin lomakkeisiin sekä muihin rakennuslupapalveluiden asioihin täältä. 

Rakennuspiirustusten tarkastelua rakennuksella

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan uudisrakennuksiin, korjaus- ja muutostöihin, jos työ on verrattavissa uuden rakentamiseen sekä jos rakennusta laajennetaan, kerrosalaa lisätään tai jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennusluvan.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • rakennuslupahakemus
  • rakennushankeilmoitus (jokaisesta rakennuksesta erikseen)
  • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus/kauppakirjajäljennös)
  • pääpiirustukset
   • asemapiirros 1:500
   • pohjapiirrokset 1:100
   • leikkauspiirrokset 1:100
   • julkisivupiirrokset 1:100
  • ilmoitus pääsuunnittelijasta + nimi & allekirjoitus tai erillinen sitoumus
  • rakennustöiden työnjohtajien hakemukset (vastaava työnjohtaja, kvv- & iv-työnjohtajat)
  • naapurien kuulemiset tai suostumukset
  • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
  • liittymishakemus + sopimus vesijohto- ja viemäriverkkoon liittymisestä
   • asemakaava-alueen ulkopuolella  suunnitelma veden hankinnasta sekä talous- ja jätevesien käsittelystä ja johtamisesta
  • ennakkoluvat ja -lausunnot, kuten suunnittelutarve-/poikkeamispäätös asemakaava-alueen ulkopuolella uusille rakennuspaikoille (haja-asutusalue)

Muita selvityksiä ja asiakirjoja:

  • tieliittymälupa, jos rakennuspaikalle tullaan kulkemaan uuden liittymän kautta yleiseltä tieltä (ELY-keskukselta lupa ennen hakemusta)
  • lämpötaloudellinen selvitys asuin- ja työpaikkarakennuksissa
  • energiatodistus ja -selvitys
  • rakennuslupa-asian vireilläolosta tiedottaminen (esim. kyltti rakennuspaikalle)

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Samaan lupahakemukseen voidaan liittää myös muiden toimenpiteiden luvan hakeminen kuten maalämpökaivon luvan, purkamisluvan, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän yms. Hankkeen aloittamiseen on aikaa kolme vuotta ja rakennustyön loppuunsaattamiseen viisi vuotta siitä päivästä, kun lupa on tullut lainvoimaiseksi.

 

Rakennusluvan jatkaminen

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. Purkamisluvan voimassaoloaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on rakennussuojelulain 9 §:n mukainen toimenpidekielto. 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

 

Toimenpidelupa || Toimenpideilmoitus

Toimenpidelupa voidaan hakea sellaisten rakennelmien pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä varsinaista rakennuslupaa. Pienet rakennelmat ja laitokset, joita ei ole pidettävä rakennuksena kuten katokset, kesäkeittiöt, laiturit, mastot yms. edellyttävät toimenpidelupaa. Tarvitset lupaa myös rakennuksen julkisivun/ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen, aurinko- ja maalämpöjärjestelmän rakentamiseen sekä tontin aitaamiseen. Kuistit ja terassit, tulisijat ja hormit, sekä grillikatokset/kodat ja huvimajat kuuluvat myös tähän kategoriaan.

Hakemukseen tulee liittää seuraavia asiakirjoja:                                                                       Maalämpökaivon poraaminen:

  • lupahakemus                                                                                                                                                       asemapiirustus
  • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta                                         maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus
  • lupapiirrokset (asema-, pohja- ja julkisivupiirros)                                                        naapurin suostumus, mikä sijoittuu alle 7,5 m rajasta
  • naapurin kuulemiset tai suostumukset
  • jätevesijärjestelmää rakennettaessa rakentamistapaselostus
   & suunnitelma + LVI-asemapiirustus

Toimenpideilmoituksella voidaan toteuttaa vähäisiä toimenpiteitä,  joiden ei katsota vaativan lupamenettelyä. Rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin vaatia toimenpiteen toteutettavaksi luvalla. Yleisimmin lupakynnys ylittyy, kun toimenpide on tarkoitus toteuttaa lähelle rantaa tai kiinteistön rajaa, hanke vaikuttaa naapurin asemaan tai muuten poikkeaa lain, kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Hankkeen laajuudesta riippuen, ilmoitukseen tulee liittää:

  • toimenpideilmoitus
  • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • suunnitelmat
  • toimenpiteen kuvaus (valokuva tai muu kuvaus)
  • naapurikuulemiset tai suostumukset

Tutustu tarkemmin Ruokolahden kunnan rakennusjärjestykseen ennen toimenpideluvan hakemista tai ilmoituksen tekemistä. Luvan tarve saattaa vaihdella sen mukaan, onko rakennuspaikka esim. asemakaava- vai haja-asutusalueella. Rakennusjärjestyksessä on mainittu tarkemmin, mitkä toimenpiteet ovat toimenpideluvan- tai ilmoituksenvaraisia (s. 9). Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta. Toimenpideilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

 

Purkamislupa || Purkamisilmoitus

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava- ja rantayleiskaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimiseksi. 

Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Lisää purkamisluvista ja -ilmoituksista, sekä hakemusten tekemisestä voi lukea täältä.

 

Maisematyölupa || Tonttipuun kaataminen

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleis- ja ranta-asemakaava-alueilla on hyvä tarkistaa luvan tarpeellisuus rakennusvalvonnasta.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa. Vaikka maisematyölupaa ei vaadita, voi se silti vaatia puunkaatoilmoituksen. Luvan tarpeen arvioi kunnan rakennusvalvonta, jonne tulee olla yhteydessä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Maisematyöluvasta lisää täältä.

1 - 2 tonttipuun kaataminen ilman lupaa onnistuu, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla ja kaataminen on kertaluontoinen toimenpide
  • puut eivät ole maisemallisesti arvokkaita, eikä asema- tai yleiskaavassa ole puita koskevia suojelumääräyksiä tai rauhoituksia
  • puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita
  • rajalla tai rajan läheisyydessä kasvavien (alle 1 m:n etäisyys) puiden kaatamiselle saadaan naapurin kirjallinen suostumus
  • puut eivät sijaitse tontilla olevien ilmajohtojen (sähköjohdot) läheisyydessä

Lupa puun/puiden kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Rakennustarkastaja harkitsee ilmoituksen perusteella edellyttääkö kaatotoimenpide maisematyölupaa.

Ympäristölle vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa, kun toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkeenpäin. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, noudatetaan huonokuntoistenkin puiden kohdalla normaalia lupamenettelyä. Kiinteistön haltija on velvollinen valvomaan kiinteistön puiden kuntoa ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin. Kaatuneen puun muille aiheuttamista vahingoista vastaa kiinteistön haltija.

Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta. Pihapuiden kaatamisessa tulee huomioida luonnonsuojelulliset säädökset. Varminta onkin kaataa puut lintujen pesimäajan ulkopuolella (1.4. - 15.8.).

Kunnan tonteilla kasvavat vinoittuneet, kuivat tai muutoin vaaralliset puut voi ilmoittaa kunnan tekniseen toimistoon.

 

Suunnittelutarveratkaisu || Poikkeamispäätös

Rakentaminen voi edellyttää myös muita lupakäsittelyjä. Ennen kuin varsinainen rakennus- tai toimenpidelupa voidaan myöntää, voi olla tarpeen hakea poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu

Ruokolahdella poikkeamisen myöntää kunnanhallitus. Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, päätöksessä määrätään aina aika, minkä kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Lue lisää suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä täältä.

 

Maa-aineslupa || Ympäristölupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Jos louhitaan kalliota ja sen jälkeen kalliolouhe murskataan murskeeksi tai jos toimintaan sisältyy muu ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan silloin ympäristölupa. Muussa tapauksessa riittää maa-aineslupa. Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa. Myös tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Sekä maa-aines- että ympäristölupa-asiat ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Imatran seudun ympäristölautakunta.

Lue lisää maa-ainesten ottamisluvasta ja sen hakemisesta täältä.
Ympäristöluvasta löytyy lisää tietoa täältä.

 

 

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennusvalvonnan lupapäätöksessä määrätään katselmusten suorittamisesta. Tarvittaessa voidaan järjestää muukin viranomaistarkastus. Rakennushankkeesta vastaava huolehtii katselmusten tilaamisesta työmaan edistymisen mukaan. Katselmuksissa on tarkoitus todeta, onko rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu.

Mikäli rakennuslupapäätöksessä on vaadittu rakennesuunnitelmia, on ne toimitettava työmaalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kyseisen rakennusvaiheen aloittamista. Rakennuslupapäätöksessä mainitut katselmukset pyydetään rakennustarkastajalta vähintään viikkoa ennen katselmuksen ajankohtaa.

 
Rakennustyön aloittamisilmoitus / aloituskokous

Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle tehdä ilmoitus työn aloittamisesta. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty vastaava työnjohtaja.

Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen pitämisestä ennen rakennustyön aloittamista, jossa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan:

  • rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet
  • suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
  • rakennustyövaiheiden tarkastuksia suorittavat vastuuhenkilöt
  • työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt
  • muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi

Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.

 
Sijainnin merkitseminen / sijaintikatselmus

Sijainnin merkinnän/katselmuksen tekee haja-asutusalueilla rakennusvalvonta ja asemakaava-alueilla maanmittausinsinööri. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä on tehtävä ennen rakentamisen aloittamista. Asemakaava-alueilla asiakkaan tulee ottaa erikseen yhteyttä kunnan maanmittausinsinööriin ajankohdan sopimiseksi sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty.

 

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus toimitetaan, kun on kaivettu suunniteltuun perustamistasoon jolloin kantava maapohja on näkyvissä. Kaivuun taso määritetään pohjatutkimuksen ja perustussuunnitelman perusteella. Yleensä pohjakatselmus ja sokkelikorkeuden määrääminen on luontevaa suorittaa samanaikaisesti.

 

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus toimitetaan usein kahdessa tai useammassa vaiheessa. Perustukset tarkastetaan, kun rakenteet on laudoitettu ja raudoitettu. Kantavat rakenteet tarkastetaan, kun ne ja niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneritystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty. Kantavia rakenteita ei saa ennen rakennekatselmusta pysyvästi peittää.

 

Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteistojen tarkastukset

Kiinteistön kvv-työnjohtaja pitää suorittamastaan asennusten valvonnasta ja tarkastuksista ajantasaista tarkastuskirjaa/ -listaa ja allekirjoituksellaan varmentaa sen, että asennukset on suoritettu sitä koskevien säännösten ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Tarkastusasiakirjan/ -listan kopio luovutetaan rakennuksen loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisille.
    
Kiinteistökohtaiset kvv-laitteet tarkastaa rakennuksen sisäpuolisten kvv-asennusten osalta kvv-työnjohtaja. Rakennuksen ulkopuolisten kvv-/ viemärijohtolaitteiden rakentamisen valvonnan ja asennustyön tarkastamisen suorittaa kvv-työnjohtaja tai rakennustyön vastaava työnjohtaja sekä merkitsee suorittamansa tarkastukset työmaan kvv-laiteasennusten tarkastuskirjaan ja allekirjoituksellaan varmentaa suorittamansa tarkastukset ja myös sen että, asennukset on tehty asianmukaisesti ja hyväksytyn suunnitelman mukaan. Kyseinen tarkastuskirjan kopio luovutetaan viranomaisille loppukatselmuksen yhteydessä.

Vesi- ja lämpöjohdot on painekoestettava ennen niiden peittämistä ja eristämistä. Viranomaisen toimesta kvv-laitteet tarkastetaan rakennuksen loppukatselmuksen/ käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Ilmanvaihtotyönjohtaja tarkastaa ilmanvaihtolaitteiston suunnitelmanmukaisuuden rakentamisen aikana. Ilmanvaihtokatselmuksessa on esitettävä ilmamäärien mittaus- ja säätöpöytäkirjat sekä tarkastuksen yhteydessä suoritetut tarkastusasiakirjan varmennusmerkinnät. Viranomaiselle esitettyjen ilmanvaihtosuunnitelmien on oltava käytössä katselmuksella.

 

Sähkölaitteiden tarkastus

Sähköasennukset saa suorittaa vain asianomaisen asennustyön vaativuuden täyttävä ja pätevyystodistuksen omaava liike tai henkilö. Ennen rakennuksen loppukatselmuksen suorittamista on edellä mainitun liikkeen tai henkilön suoritettava asennusten käyttöönottotarkastus ja tehtävä siitä ns. tarkastuspöytäkirja. Kyseinen pöytäkirja on rakentajan esitettävä rakennuksen loppukatselmuksen tai osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle nähtäväksi. 

 

Hormikatselmus

Rakennusvalvonta ei suorita hormikatselmuksia vaan hormitarkastuksen pitää kohteen vastaava työnjohtaja, kun savuhormi on valmiina ja etäisyydet palaviin rakennusosiin ovat tarkastettavissa. Hormitarkastus on pidettävä ennen tilan käyttöönottoa. Hormitarkastuksen yhteydessä tulee varmistaa tulisijan yhteen sopivuus kyseiseen hormiin. Tarkastuksessa on huomioitava myös kulku katolle, katolla sijaitseville savupiipuille sekä nuohouksen suorittamisen helppous ja turvallisuus.

 
Öljylämmityslaitteiston tarkastus

Öljylämmityslaitoksen tarkastus suoritetaan paloviranomaisen toimesta. Öljylämmityslaitoksen asentaneen liikkeen on kolmen kuukauden kuluessa laitteiston valmistumisesta pyydettävä sen tarkastusta paloviranomaiselta. Öljypolttimon saa asentaa vain sen asennusoikeudet omaava liike. Öljysäiliö tarkastetaan paloviranomaisen toimesta sen asennuksen yhteydessä. Katselmukset pyydetään paikalliselta pelastuslaitokselta.

 
Muut katselmukset ja tarkastukset ennen tilan käyttöönottoa

Lupapäätöksessä voi olla vaadittuna edellä mainittujen, yleisimpien, katselmusten lisäksi muitakin tarkastuksia ja katselmuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

  • erityinen palotarkastus
  • väestönsuojan tarkastus
  • esteettömyystarkastus
  • merkki- ja turvavalaistuksen tarkastus
  • terveysviranomaisen suorittama tarkastus
  • haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn liittyvät tarkastukset

Rakennusvalvontatoimisto, pelastustoimi ja ympäristötoimi antavat lisätietoja näistä katselmuksista.

Käyttöönottokatselmus

Käyttöönottokatselmus tehdään ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Pienet viimeistelytyöt voivat olla vielä kesken, mutta rakennuksen tulee olla kokonaisuuteen turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Asuintilojen osalta on lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistot sekä sähköasennukset oltava valmiina ja tarkastettuina. Lisäksi portaiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt on oltava kunnossa.

Rakentajan tulee luovuttaa katselmuksessa rakennustarkastajalle kopio rakennustyön tarkastusasiakirjasta.

 
Loppukatselmus

Loppukatselmus pidetään, kun rakennus julkisivuineen ja piha-alueineen on valmis. Loppukatselmus on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan ja/tai vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa.

Loppukatselmuksessa tulee olla käytettävissä seuraavat asiakirja:

  • Rakennustöiden tarkastusasiakirjat, jonka vastuulliset työnjohtajat ovat täyttäneet Lupapisteessä
  • pääsuunnittelijan vahvistama ja allekirjoittama energiatodistus
  • lopulliset rakennuksen huolto- ja käyttöohjeet

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä.

Vesi ja viemäri

Taajamissa sijaitsevat kiinteistöt kuuluvat pääsääntöisesti Ruokolahden kunnan vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Uusien kiinteistönomistajien tulee siis liittyä kunnan vesihuoltoon. Omistajanvaihdoksissa sopimus siirtyy automaattisesti uudelle omistajalle.

Entisten vesiosuuskuntien alueet ovat yhdistyneet vuoden 2022 alusta kunnan vesihuoltoverkostoon (poislukien Salosaaren Toivialan vesiosuuskunta).

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla.

Vesimittarilukemien ilmoitus tapahtuu kulutus-webin kautta, tarvitset vain kulutuspaikan numeron ja mittarinumeron.

Lue lisää

 
Sähkö

Imatran Seudun Sähkö Oy sekä Parikkalan Valo Oy huolehtivat sähkönjakelusta Ruokolahden kunnan alueella. Voit tutustua tarjottuihin sähköliittymiin, tarkastella kulutustietoja ja käydä tarvittaessa tsekkaamassa häiriökarttaa sähköyhtiöiden kotisivuilta.


Imatran Seudun Sähkö Oy                                                                                                                                 Parikkalan Valo Oy

Asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo. 9-15 || puh. 05 683 5209                                     Asiakaspalvelu ma - pe klo. 9 -15 || puh. 05 439 0203

Siirry Issoy:n sivuille                                                                                                                                          ⇒ Siirry Parikkalan Valo sivuille

 
Kaukolämpö & maakaasu

Kaukolämpöön voivat liittyä yksityisten henkilöiden lisäksi  kerrostalo- ja rivitaloasunnot. Maakaasuun liittyy yleensä kunnan kiinteistöt ja yksityiset yritykset. Verkostot ovat Ruokolahden kunnan ylläpitämiä ja liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä kunnan teknisiin palveluihin.

Mikäli tahdot irtaantua kaukolämmöstä tai maakaasusta, voit tehdä vapaamuotoisen irtisanomisilmoituksen kirjallisena teknisiin palveluihin. Lue lisää irtisanomisehdoista täältä.

 
Jätehuolto

Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun puhelimella, sähköpostilla tai verkkoasioinnin kautta. Palveluja tarjotaan niin pientaloille, taloyhtiöille kuin yrityksillekin.

Asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo. 8-17 || puh. 010 841 1818

Siirry Ekjh:n sivuille

 
Valokuitu

BLC Telecom rakentaa paraikaa valokuituverkkoa Ruokolahden taajaman alueille.  Mikäli tahdot kotiisi kiinteän laajakaistan tasaisilla ja nopeilla yhteyksillä, tee sopimus valokuidusta BLC:n kanssa. Voit käydä tutustumassa palveluihin ja sopimuksiin BLC:n verkkosivuilla.

Asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo. 9-16 || puh. 029 001 2000

Siirry BLC:n sivuille

Ympäristötoimi

Imatran seudun ympäristötoimi hoitaa Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella kunnille kuuluvat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät, mukaan lukien eläinlääkintähuolto.

Siirry asioimaan
Imatran seudun ympäristötoimen logo